Kemijärven Biopuisto

kemijarven biopuisto sijainti .jpg
Kemijarven biopuisto osaamiskeskus.jpg
forestin suomi kunnat nimetty 782x391.JPG
jari polvi sahanpuru 782x391.jpg

Kemijärven keskustasta n. 7 km päässä Patokankaalla sijaitsi aiemmin Stora Enson sellutehdas. Sellutehdas toimi 43 vuoden ajan, vuosina 1965 – 2008. Kemijärvellä on näin ollen vahva teollinen perinne. Tällä hetkellä entisen sellutehtaan alueella sijaitsee Liikenneviraston puuterminaali ja Keitele Group Oy: saha ja liimapuutehdas. Keitele Groupin alueella toimivat Keitele Timber Oy Kemijärven puutuotetehdas ja Keitele Wood Products Oy liimapuu-, jaloste- ja pellettitehdas. Finterpuu Oy, huolehtii puuterminaalin lastaustoiminnasta. Peltoniemen Kone Oy vastaa puuterminaalin kunnossapidosta ja Keiteleen tukin lajittelusta, sahan syötöstä, sivutuotteiden lastauksesta sekä alueen kunnossapidosta. Lisäksi alueella ruokapalveluita tarjoaa Trypower.

Tällä hetkellä Patokankaan alueella työllistyy 114 henkilöä.

Alueen pohjoispuolelle valmistellaan Kemijärven biojalostamoa. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto myönsi ympäristö-, vesi- ja aloitusluvat 14.6.2019. Rakentaminen aloitetaan lopullisten investointipäätösten valmistuttua. Biojalostamo työllistää tehtaalle n. 200 henkilöä. Lisäksi on arvioitu erialoille kuten metsänkorjuu, logistiikka ja palvelutyöpaikat syntyvän Lapin alueelle yli 1000 työpaikkaa.

Kemijärven biopuiston (aiemmin käytettiin nimeä Forestin Ekoteollisuuspuisto) tilat sijaitsevat lähellä Kemijärven keskustaa logistisesti hyvillä paikoilla. Itä-Lapin tiestöön on suunniteltu yhteistyössä Lapin ELY- keskuksen kanssa 8 - 10 vuoden kehittämisohjelma joka parantaa alueen tiestöä ja logistiikkaa entisestään. Alueelle on myös peruskorjattu sähköistetty ratayhteys.

Alueelle keskittyvä teollisuus luo mahdollisuuksia erilaisen liiketoiminnan kehittymiselle.

Pitemmällä aikavälillä tavoitteena alueelle muodostuvalle ekoteollisuuspuistoalueella on, että siellä syntyviä päätuotteita, sivutuotteita sekä tuotannon eri vaiheessa syntyviä sivuvirtoja hyödynnetään mahdollisimman paljon ja mahdollisimman korkean jalostusasteen tuotteiksi Kemijärvellä.  Puiston liikeideana on toimia biomateriaalien ja -energian tuotantoalustana; synergiaedut ja kiertotalous sekä uudet biotuotantomahdollisuudet ovat alueen kärki / tärkein vetovoimatekijä.

Biotuotetehtaan ekosysteemi mahdollistaa omalta osaltaan monenlaisen teollisen liiketoiminnan syntymisen.

Kemijärven biopuisto alueelle tulee sijoittumaan nykyisten toimijoiden lisäksi lähivuosina Kemijärven biojalostamo sekä muita yrityksiä jotka hyötyvät alueen teollisista symbiooseista ja palvelutarpeista. Alueella tulee olemaan hyvin saatavilla teolliseen toimintaan kaavoitettuja ja varusteltuja tontteja, joihin yritykset voivat sijoittua.

Mikäli olet kiinnostunut sijoittautumaan alueelle tai haluat lisätietoja alueella saatavista synergiaeduista/materiaalivirroista ota yhteyttä:

Kemijärven Kehitys Oy

Puh. 040 7344 152